Dokumentacija za prijavu 2018.

Prijavni obrasci
  • Ključna aktivnost 1 (KA110) – Akreditacije za EVS organizacije (Europska volonterska služba) - ovaj obrazac je nov i ispunjava se samo online (nije više PDF obrazac)

 

 

  • Napomena uz aktivnosti Posjeta u svrhu planiranja aktivnosti (APV) u projektima Razmjene mladih:                                                                  Obavještavamo Vas da je došlo do pogreške u online prijavnom obrascu za   ključnu aktivnost 1 (KA105) – Mobilnost pojedinaca u području mladih (Youth Mobility) u smislu da nije moguće za aktivnost Posjeta u svrhu planiranja aktivnosti (APV) odabrati Srbiju ni kao zemlju održavanja aktivnosti ni kao partnersku organizaciju na navedenoj aktivnosti.                               S obzirom da je preostalo vrlo malo vremena do prijavnog roka, Europska komisija je ponudila dva rješenja:
  • u slučaju da Posjet u svrhu planiranja aktivnosti (APV-a) želite održati u Srbiji – unesite neku drugu zemlju kao mjesto održavanja aktivnosti Posjeta u svrhu planiranja aktivnosti (APV-a) i u komentaru narativnog dijela naznačite točno mjesto i zemlju održavanja aktivnosti APV-a
  • u slučaju da na Posjetu u svrhu planiranja aktivnosti (APV-u) sudjeluje partnerska organizacija iz Srbije – samo za organizaciju/e iz Srbije odaberite aktivnosti Razmjene mladih (YE aktivnost), zatražite samo troškove Putovanja i u komentaru narativnog dijela objasnite ispravnu situaciju.

 

 

 

  • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika (Dialogue between young people and policy makers) - ovaj obrazac je nov i ispunjava se samo online (nije više PDF obrazac)

 

Upute za ispunjavanje online prijavnih obrazaca potražite ovdje.

Upute koje dodatno pojašnjavaju online proces prijave nalaze se ovdje.

 

Za prijavu i pristup online prijavnim obrascima potreban je EU login pristupnički račun (bivši ECAS), a detaljnije upute nalaze se niže na stranici.

 

Prijavne obrasce moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku. 

 

Obvezni privitci uz prijavu: 

  • Izjava časti (Declaration of Honour) - sadržana u svakom prijavnom obrascu; potrebno ju je isprintati, popuniti, ovjeriti pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje (s važećim mandatom) te u skeniranom elektroničkom formatu učitati kao privitak prijavnom obrascu.  
  • Vremenski plan projektnih aktivnosti - KA105 (Razmjene mladih; Mobilnost osoba koje rade s mladima - potrebno je odabrati ispravan list unutar obrasca ovisno o aktivnosti koja se prijavljuje), KA125 Volonterski projekti - ovaj obrazac nije obavezan prilog uz prijavu; KA2 KA3  
  • Mandatno pismo u potpunosti ispunjeno i potpisano od strane zakonskih zastupnika obje organizacije. Potrebno je ispuniti sve podatke u uglatim zagradama kao i zaglavlje mandatnog pisma.
Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ organizacije se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice

Završetkom registracije organizaciji će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju organizacije i b) ažuriranje podataka organizacije.

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a već se istim koristite za sve buduće prijave.

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, organizacije su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form). Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna organizacija, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

Za pristup URF portalu potreban je EU Login račun (prijašnji ECAS - European Commission Authentication System). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju organizacije i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

  • EU Login - priručnik za prijavitelje (EN)
  • URF (Portal za sudionike) - priručnik za registraciju (EN)