Portal otvorenih podataka

Portal otvorenih podataka

Podaci o rezultatima Programa za cjeloživotno učenje i Erasmus+ programa dostupni su na:

 

1) Europskom portalu otvorenih podataka

 

2) Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske ili niže dostupnim datotekama:

 

 • Udio odlaznih studenata u ukupnom broju upisanih studenata (EUROSTAT) prema matičnoj zemlji (akademska godina 2011./12.) - xlsx | csv

 

 • Financijska sredstva Programa za cjeloživotno učenje 31.12.2014. (samo decentralizirane aktivnosti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU) - xlsx | csv

 

 • Financijska sredstva programa Mladi na djelu 31.12.2014. (samo decentralizirane aktivnosti u nadležnosti Agencije za mobilnost i programe EU) - xlsx | csv

 

 • Pregled broja realiziranih odlaznih mobilnosti u okviru programa Mladi na djelu - natječaji od 2010. do 2013.

      2010. - xlsx csv

      2011. - xlsx csv

      2012. - xlsx csv

      2013. - xlsx csv 

  

 • Pregled broja realiziranih odlaznih mobilnosti u okviru Programa za cjeloživotno učenje (samo aktivnosti koje provodi Agencija za mobilnost i programe EU) - natječaji od 2010. do 2013. - xlsx | csv

 

 • Pregled broja registriranih i realiziranih mobilnosti prema sektorskom području u okviru programa Erasmus+ - natječaji za 2014. i 2015. - xlsx csv

 

 • Pregled broja registriranih i realiziranih mobilnosti prema sektorskom području visoko obrazovanje u okviru programa Erasmus+ (natječaji za 2014. i 2015.), Srednjoeuropskom programu razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) i Programu bilateralnih stipendija (natječaji od 2011. do 2016.) - xlsx csv

 

 • Pregled broja realiziranih mobilnosti prema sektorskom području Mladi u okviru programa Erasmus+ - natječaji za 2014. i 2015. - xlsx csv

 

 • Pregled broja realiziranih mobilnosti prema državi u okviru programa Erasmus+ - sektorsko područje visoko obrazovanje (akademska godina 2014./15.) - xlsx csv

 

 • Pregled broja realiziranih odlaznih mobilnosti prema visokom učilištu u okviru programa Erasmus+ - sektorsko područje visoko obrazovanje (natječaji od 2014. do 2016.) - xlsx csv

  

 • Program za cjeloživotno učenje, sektorski potprogram Erasmus: odlazna mobilnost studenata od ak.god. 2009./10. do 2012./13. - xlsx | csv

 

 • Udio dolaznih Erasmus studenata u studentskoj populaciji (EUROSTAT) po odredišnoj zemlji u razdoblju do 2009. do 2013. - xlsx | csv

 

 • Udio odlaznih studenata u ukupnom broju upisanih studenata (EUROSTAT) prema matičnoj zemlji (akademska godina 2012./13.) - xlsx | csv

 

 • Distribucija korisnika financijskih potpora u okviru Programa za cjeloživotno učenje i programa Erasmus+ od 2009. do 2016. prema tipu organizacije i županiji (samo decentralizirane aktivnosti koje provodi Agencija za mobilnost i programe EU) - xlsx csv

 

 • Baza prijavitelja i korisnika u okviru Programa za cjeloživotno učenje i programa Erasmus+ - natječaji od 2010. do 2016. - xlsx csv

Kutak za studente

Kutak za mlade