Diseminacijska platforma

O čemu je riječ

Europska komisija od početka programa Erasmus+ naglašava važnost diseminacije i korištenja rezultata kao važnih kriterija uspješnosti projekata, njihove održivosti te opravdanosti ulaganja sredstava Europske unije. Stoga je za program Erasmus+ omogućila Diseminacijsku platformu za rezultate projekata programa Erasmus+, kojom podržava ciljeve Strategije za diseminaciju i korištenje rezultata Programa Erasmus+ Opće uprave za obrazovanje i kulturu. Među njima su i sljedeći ciljevi:

 

  • Podržati razvoj politika u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta i kulture omogućujući dostupnost rezultata programa i projekata Erasmus+, čime se unaprjeđuje rad organizacija i donositelja politika iz navedenih područja.
  • Maksmizirati učinak programa Erasmus+ adekvatnom diseminacijom rezultata Programa i projekata među širokim ciljanim skupinama - potencijalnim prijaviteljima/korisnicima, dionicima u području obrazovanja, kulture, mladih i sporta, uključujući i tijela nacionalne i lokalne vlasti odgovorna za javne politike, kao i opću javnost putem masovnih medija.

 

Na Diseminacijskoj platformi podatci o projektima – sažetci preuzeti iz projektnih prijava, kao i rezultati projekata ako su predviđeni projektima i jednom kada budu realizirani – bit će javno dostupni za daljnje informiranje, korištenje i prilagodbu.

 

Podatci o sažetcima projekata, kao i podatci o ustanovi i kontaktima, automatski će se preuzimati iz projektne prijave, a podatke o rezultatima projekata korisnici će samostalno postavljati na Platformu. Svi objavljeni podatci vezani uz projekte bit će javno dostupni tek kada ih Agencija validira odnosno odobri.

 

Pristup Diseminacijskoj platformi bit će dostupan preko sustava Europske komisije ECAS, a upute o načinu pristupanja korisnici će dobiti putem e-maila.

Uloga Agencije za mobilnost i programe Europske unije
  • Agencija validira (odobrava) kvalitetu sažetka projekata preuzetu iz projektne prijave. Agencija ima pravo od zatražiti izmjene ili ispravke u samom projektnom sažetku. Nakon validacije sažetak projekta postaje vidljiv svim posjetiteljima Platforme. Radi što boljeg predstavljanja projekata svim zainteresiranim posjetiteljima Platforme iznimno je važno da sažetak bude jasan, koherentan i precizan kako bi javnosti bilo jasno o čemu je u projektu riječ i koje su njegove vrijednosti.
  • Validaciju sažetka Agencija će provoditi nakon potpisivanja ugovora s korisnicima.
  • U projektima KA2 – Strateška partnerstva Agencija provjerava izvješće u sredini provedbe projekta, što uključuje i provjeru rezultata projekta ako su u tom trenutku već dostupni.
  • Korisnici rezultate KA2 – Strateških partnerstava mogu postaviti na Platformu kada ih izrade, no oni će biti vidljivi tek u trenutku kad se Agencija uvjeri u njihovu kvalitetu i sukladnost prijavi te ih validira u samoj Platformi.
  • Agencija provjerava i odobrava završna izvješća, što uključuje i kvalitativnu analizu rezultata projekta.
  • za KA 2 aktivnosti, validacija rezultata projekata na Platformi čini sastavni dio evaluacije završnog izvješća. Bez validacije rezultata na Platformi završno izvješće ne može biti odobreno. Agencija u svakom slučaju ima pravo tražiti od korisnika izmjene i nadopune završnog izvješća na osnovi nedostataka uočenih u procjeni rezultata projekta.
  • Objava rezultata projekata za KA 2 aktivnosti na Platformi proizlazi i iz ugovora s Agencijom za mobilnost i programe Europske unije ili Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu te čini dio diseminacijskih aktivnosti.
  • Na osnovi kvalitativne analize projekata Agencija će odabrati primjere dobre prakse koji će kao takvi biti označeni u Platformi.
Dodatne informacije

Poveznica na Diseminacijsku platformu nalazi se ovdje.

 

Više o Strategiji za diseminaciju i korištenje rezultata Programa Erasmus+ možete pronaći i u Vodiču za Erasmus+.

 

Europska komisija objavila je na mrežnim stranicama često postavljana pitanja vezana uz Diseminacijsku platformu koje možete ih pronaći ovdje

Videoupute o načinu korištenja Diseminacijske platforme

Kutak za studente

Kutak za mlade